Voorwaarden

De website www.werktrends.nl (hierna ‘de website’ genoemd) is eigendom van Ricoh Nederland B.V., Magistratenlaan 2, Postbus 73150, 5203 MB ‘s-Hertogenbosch, Nederland (hierna ‘Ricoh’ genoemd) en wordt beheerd en onderhouden door of in naam van die laatste. Het staat Ricoh vrij op enig moment en naar eigen goeddunken de algemene voorwaarden te veranderen, iets toe te voegen of weg te laten. Het is aan te raden regelmatig de website te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd. Het staat Ricoh bovendien vrij naar eigen goeddunken op enig moment de website van het internet te halen zonder voorafgaande kennisgeving.

Auteursrechten
Zowel de tekst-, foto-, display-, geluids- en animatiebestanden alsmede alle andere informatie en de wijze waarop ze grafisch zijn weergegeven op de Website, als de layout en de structuur van de Website als dusdanig zijn onderworpen aan de auteursrechten van Ricoh of van Ricoh’s moedermaatschappij Ricoh Company Limited in Japan, tenzij anders is bepaald. De Website mag volledig noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd, verspreid, gewijzigd of in andere websites worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Ricoh. Daarbij mag de inhoud ervan op geen enkele wijze worden gewijzigd en dienen alle meldingen aangaande het auteursrecht en de eigendom te worden overgenomen.

Handelsmerken
Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen op de Website zijn auteursrechtelijk beschermd door de handelsrechten van Ricoh of Ricoh ‘s moedermaatschappij Ricoh Company Limited in Japan, tenzij anders is bepaald. Dit geldt vooral voor de bedrijfslogo’s en symbolen van Ricoh. Noch deze Website, noch de gegevens erin kunnen op enigerlei wijze een derde het recht geven of worden aangewend om voor een derde het recht te verkrijgen op het gebruik van Ricoh’s intellectuele eigendomsrechten.

Garantiebeding
De informatie in deze website wordt aangeboden in de hoedanigheid waarin die zich bevindt en voldoet aan alle geldende wettelijke voorschriften. Hij wordt verstrekt zonder enige impliciete of expliciete garantie. Hoewel ervan wordt uitgegaan dat de informatie correct is, zijn fouten of onnauwkeurigheden niet uitgesloten. Ricoh garandeert niet dat de functies of toepassingen in deze website vrij zijn van onderbrekingen en/of storingen. Ricoh kan ook niet garanderen dat de server en/of de Website vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Ricoh heeft er geen bezwaar tegen dat de inhoud van deze Website zich leent en/of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Zich toegang verschaffen tot het materiaal vanuit een gebied waar de inhoud ervan illegaal is, is verboden.

Ontkenning
Ricoh wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor afwijkingen die het gevolg zijn van systeemfouten of van (tijdelijke of blijvende) tekortkomingen van de website, zijn toepassing of andere tools. In de mate waarin de geldende wettelijke voorschriften dit toestaan, kan Ricoh niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortspruit uit het gebruik van de website of uit het onvermogen ze te gebruiken.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. De gebruiker is niet verplicht de cookies te aanvaarden. Het niet aanvaarden van deze cookies kan tot gevolg hebben dat de website niet naar behoren werkt. Graag verwijzen wij u naar de link van onze cookie policy.

Links naar pagina’s van derden
Ricoh heeft zijn Website bij wijze van service gekoppeld aan pagina’s van derden, waaronder die van Ricoh Company Limited. Omdat die websites geen eigendom zijn van en ook niet worden beheerd door Ricoh, kan Ricoh niet aansprakelijk worden gesteld voor deze sites of hun inhoud. Het gebruik van deze links gebeurt op eigen risico. Zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Ricoh is het de gebruiker niet toegestaan de Website te koppelen aan zijn eigen of aan eender welke andere website.

Vertrouwelijke en aan eigendomsrechten onderworpen informatie
Ricoh wenst geen vertrouwelijke of aan eigendomsrechten onderworpen informatie van derden te ontvangen via de Website. Gegevens die of materiaal dat naar Ricoh verstuurd wordt, mogen geen vertrouwelijk karakter hebben. Ricoh kan niet worden verplicht dergelijke gegevens of materiaal te controleren, te evalueren of te aanvaarden.

Door gegevens of materiaal naar Ricoh te sturen, geeft de verzender Ricoh de onbeperkte en onherroepelijke toestemming deze gegevens of dit materiaal te gebruiken, te verveelvoudigen, te publiceren, uit te voeren, aan te passen, over te dragen en te verspreiden. De verzender stemt er bovendien mee in dat Ricoh de ideeën, concepten, knowhow of technieken gebruikt die door de verzender om welke reden dan ook naar Ricoh worden verstuurd . Ricoh kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot betalingen of compensaties in verband met deze informatie of materiaal.

Contact
In geval van vragen over deze algemene voorwaarden, kunnen die worden gestuurd naar het bovenstaande adres of naar online@ricoh.nl. Vermeld daarbij s.v.p: “Vraag in verband met de WerkTrends website van Ricoh Nederland”.

Verbrekingsclausule
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onuitvoerbaar of in strijd is met de geldende wetgeving of met de rechtspraak, dan blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.

Rechtskracht
Deze algemene voorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Nederlandse recht.

Bevoegde rechtbank
Voor alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van Amsterdam, Nederland, bevoegd.

Privacy Statement
Ricoh Nederland B.V., Magistratenlaan 2, Postbus 93150, 5223 MD ‘s-Hertogenbosch, Nederland (‘Ricoh’) is de ontwerper van www.werktrends.nl (‘de Website’). Ricoh is zich bewust van het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens. Ricoh verbindt zich er derhalve toe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens worden enkel gebruikt voor de in deze geheimhoudingsverklaring beschreven doeleinden. Alle gegevens worden verwerkt overeenkomstig het gestelde in deze geheimhoudingsverklaring en de in Nederland en breder Europees verband geldende wettelijke voorschriften.

Waarvoor gebruikt Ricoh uw persoonlijke gegevens?
Als u een formulier met een vraag om feedback invult, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw commentaar of vragen. Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om de service te evalueren en te verbeteren die Ricoh via de Website aanbiedt.

Welke gegevens gebruiken wij?
Als u een formulier met een vraag om feedback invult, gebruiken wij de gegevens die het nodig heeft om contact met u op te nemen, zoals naam, adres, land, telefoonnummer, e-mail en de inhoud van uw vraag.

De inloggegevens worden opgeslagen met het oog op de veiligheid en om het gebruik van de Website te controleren en te evalueren. Deze inloggegevens worden op een zodanige wijze opgeslagen dat het niet mogelijk is de persoon te traceren op wie ze van toepassing zijn.

Als u rechtstreeks via een e-mail contact wenst op te nemen met een verkoopafdeling of verdeler die over een koppeling op de Website beschikt, dan wordt de door u verstrekte informatie rechtstreeks naar die maatschappij gestuurd. Er wordt enkel een kopie van deze aanvraag naar de webmaster van de Website gestuurd om zeker te zijn dat het juiste gevolg wordt gegeven aan uw aanvraag.

Als u gebruik maakt van een link op WerkTrends naar een andere website en uw persoonlijke gegevens achterlaat op een dergelijke site, dan is de verwerking van die gegevens niet onderworpen aan deze geheimhoudingsverklaring maar aan de eventuele geheimhoudingsverklaring of kennisgeving op die website.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
Enkel Ricoh heeft toegang tot de persoonlijke gegevens die via WerkTrends werden verzameld. De webmaster van WerkTrends verstrekt verzoeken om feedback en informatie aan de aangewezen persoon of afdeling van Ricoh.

Overhandigen wij uw persoonlijke gegevens over aan derden?
Behalve in de hierboven vermelde gevallen, worden uw persoonlijke gegevens aan niemand anders dan Ricoh voorgelegd, onthuld of overhandigd. De Website bevat koppelingen naar andere websites en e-mailadressen buiten Ricoh. De geheimhoudingsverklaring is niet van toepassing op die websites en e-mailadressen.

Gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor Direct Marketing?
Ricoh gebruikt uw persoonlijke gegevens niet om u ongevraagd commerciële aanbiedingen of reclame te sturen. Ricoh verbindt zich er ook toe uw gegevens niet te verkopen of te verhandelen, tenzij hier uitdrukkelijke toestemming voor is verkregen.

Gebruiken wij cookies op de Website?
De Website maakt gebruik van cookies. Deze cookies dienen om u te identificeren en beter te kunnen bedienen. Cookies stellen Ricoh in staat het gebruik van de Website te controleren en te analyseren. U kunt die cookies weigeren. Als u dat doet, is het mogelijk dat de Website of delen ervan niet meer naar behoren werken. Graag verwijzen we u naar de link van onze cookie policy.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?
Wij slaan de gegevens op op servers, die in Amsterdam, Nederland, zijn opgesteld. Deze servers zijn eigendom van en worden beheerd door een verwerker die zich er jegens Ricoh toe heeft verbonden zich te houden aan de geldende wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Zijn uw persoonlijke gegevens veilig?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens?
U bent niet verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken, maar als u er niet mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt, kan Ricoh geen gevolg geven aan uw aanvraag. U hebt het recht te vragen dat Ricoh u meedeelt of het uw persoonlijke gegevens verwerkt heeft en welke specifieke gegevens dat zijn. U mag Ricoh ook vragen de gegevens in kwestie volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen, te blokkeren of te wissen wanneer die foutief, onvolledig of irrelevant zijn om te worden verwerkt. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend. Ricoh verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijke verzoeken. U kunt op ieder gewenst moment uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te laten verwerken intrekken. Ingeval u dat wenst te doen en dus niet langer wilt dat Ricoh uw persoonlijke gegevens gebruikt, volstaat een brief of een e-mail.

Met wie kunt u contact opnemen?
Aanvragen kunnen worden ingediend bij: online@ricoh.nl of op het volgende adres:
Ricoh Nederland B.V., Magistratenlaan 2, Postbus 93150, 5223 MD ‘s-Hertogenbosch, Nederland.